đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

vít bắn tôn DNV tê giác chống thấm