thước kéo

Thước kéo, thước cuộn, thước cuốn, Giá thước kéo