Đá cắt, đĩa cắt, lưỡi cắt

Thước kéo bọc nhựa Asaki lỗ ban