DFJ

thước dây vải DFJ, thước cuốn vải DFJ, thước cuộn vải DFJ, cần mua thước dây vải