Makita dài 505mm

Mũi khoan lục giác Makita dài, mũi khoan đầu lục giác Makita dài, Mũi khoan chuôi lục giác Makita dài, nơi bán mũi khoan bê tông Lục giác