mũi khoan côn

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;
 • Mũi khoan côn Nurit M14

  Mũi khoan côn Nurit M14

  Mã sản phẩm ColNR14

  Mũi khoan côn Nurit 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, mũi khoan chuôi côn Nurit 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Lưỡi khoan đuôi côn Nurit 14mm - M14 - 14 ly - phi 14

  Giá bán sỉ : 34230 VND

  Giá bán lẻ : 37490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M14

  Mũi khoan col Nachi M14

  Mã sản phẩm ColNa14

  Mũi khoan col Nachi 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, mũi khoan đuôi col Nachi 14mm - M14 - 14 ly - phi 14, Lưỡi khoan sắt Nachi 14mm - M14 - 14 ly - phi 14

  Giá bán sỉ : 638400 VND

  Giá bán lẻ : 699200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Pháp FR135 M20

  Mũi khoan côn Pháp FR135 M20

  Mã sản phẩm FR20

  Mũi khoan côn Pháp FR 135 20mm - M20 - 20 ly - phi 20, mũi khoan đầu côn Pháp FR 135 20mm - M20 - 20 ly - phi 20, Lưỡi khoan chuôi côn Pháp FR 135 20mm - M20 - 20 ly - phi 20

  Giá bán sỉ : 163275 VND

  Giá bán lẻ : 178825 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Pháp FR135 M21

  Mũi khoan côn Pháp FR135 M21

  Mã sản phẩm FR21

  Mũi khoan côn Pháp FR 135 21mm - M21 - 21 ly - phi 21, mũi khoan chuôi côn Pháp FR 135 21mm - M21 - 21 ly - phi 21, Lưỡi khoan đuôi côn Pháp FR 135 21mm - M21 - 21 ly - phi 21

  Giá bán sỉ : 174720 VND

  Giá bán lẻ : 191360 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M14.5

  Mũi khoan col Nachi M14.5

  Mã sản phẩm ColNa1405

  Mũi khoan col Nachi 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14, Mũi khoan sắt Nachi 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14, Lưỡi khoan kim loại Nachi 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14

  Giá bán sỉ : 730800 VND

  Giá bán lẻ : 800400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M14.5

  Mũi khoan côn Nurit M14.5

  Mã sản phẩm NR1405

  Mũi khoan côn Nurit 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14, mũi khoan đuôi côn Nurit 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14, Lưỡi khoan đầu col Nurit 14mm5 - M14 - 14 ly 5 - phi 14

  Giá bán sỉ : 34230 VND

  Giá bán lẻ : 37490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M15

  Mũi khoan côn Nurit M15

  Mã sản phẩm NR15

  Mũi khoan côn Nurit 15mm - M15 - 15 ly - phi 15, mũi khoan đầu col Nurit 15mm - M15 - 15 ly - phi 15, Lưỡi khoan chuôi col Nurit 15mm - M15 - 15 ly - phi 15

  Giá bán sỉ : 34230 VND

  Giá bán lẻ : 37490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M15

  Mũi khoan col Nachi M15

  Mã sản phẩm ColNa15

  Mũi khoan col Nachi 15mm - M15 - 15 ly - phi 15, Mũi khoan kim loại Nachi 15mm - M15 - 15 ly - phi 15, Lưỡi khoan hợp kim Nachi 15mm - M15 - 15 ly - phi 15

  Giá bán sỉ : 751800 VND

  Giá bán lẻ : 823400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Pháp FR135 M22

  Mũi khoan côn Pháp FR135 M22

  Mã sản phẩm FR22

  Mũi khoan côn Pháp FR 135 22mm - M22 - 22 ly - phi 22, mũi khoan đuôi côn Pháp FR 135 22mm - M22 - 22 ly - phi 22, Lưỡi khoan đầu col Pháp FR 135 22mm - M22 - 22 ly - phi 22

  Giá bán sỉ : 195615 VND

  Giá bán lẻ : 214245 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Pháp FR135 M23

  Mũi khoan côn Pháp FR135 M23

  Mã sản phẩm FR23

  Mũi khoan côn Pháp FR 135 23mm - M23 - 23 ly - phi 23, mũi khoan đầu col Pháp FR 135 23mm - M23 - 23 ly - phi 23, Lưỡi khoan chuôi col Pháp FR 135 23mm - M23 - 23 ly - phi 23

  Giá bán sỉ : 210000 VND

  Giá bán lẻ : 230000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M15.5

  Mũi khoan col Nachi M15.5

  Mã sản phẩm ColNa1505

  Mũi khoan col Nachi 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15, Mũi khoan hợp kim Nachi 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15, Lưỡi khoan Inox Nachi 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15

  Giá bán sỉ : 785400 VND

  Giá bán lẻ : 860200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M15.5

  Mũi khoan côn Nurit M15.5

  Mã sản phẩm NR1505

  Mũi khoan côn Nurit 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15, mũi khoan chuôi col Nurit 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15, Lưỡi khoan đuôi col Nurit 15mm5 - M15 - 15 ly 5 - phi 15

  Giá bán sỉ : 34230 VND

  Giá bán lẻ : 37490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M16

  Mũi khoan côn Nurit M16

  Mã sản phẩm NR16

  Mũi khoan côn Nurit 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, mũi khoan đuôi col Nurit 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Lưỡi khoan sắt Nurit 16mm - M16 - 16 ly - phi 16

  Giá bán sỉ : 39585 VND

  Giá bán lẻ : 43355 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M16

  Mũi khoan col Nachi M16

  Mã sản phẩm ColNa16

  Mũi khoan col Nachi 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Mũi khoan Inox Nachi 16mm - M16 - 16 ly - phi 16, Lưỡi khoan Hss Nachi 16mm - M16 - 16 ly - phi 16

  Giá bán sỉ : 836850 VND

  Giá bán lẻ : 916550 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Pháp FR135 M24

  Mũi khoan côn Pháp FR135 M24

  Mã sản phẩm FR24

  Mũi khoan côn Pháp FR 135 24mm - M24 - 24 ly - phi 24, mũi khoan chuôi col Pháp FR 135 24mm - M24 - 24 ly - phi 24, Lưỡi khoan col Pháp FR 135 24mm - M24 - 24 ly - phi 24

  Giá bán sỉ : 245490 VND

  Giá bán lẻ : 268870 VND

  ...xem chi tiết

 • mũi khoan col Pháp FR135 M25

  mũi khoan col Pháp FR135 M25

  Mã sản phẩm FR25

  Mũi khoan col Pháp FR 135 25mm - M25 - 25 ly - phi 25, mũi khoan côn Pháp FR 135 25mm - M25 - 25 ly - phi 25, Lưỡi khoan đầu côn Pháp FR 135 25mm - M25 - 25 ly - phi 25

  Giá bán sỉ : 259350 VND

  Giá bán lẻ : 284050 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M16.5

  Mũi khoan col Nachi M16.5

  Mã sản phẩm ColNa1605

  Mũi khoan col Nachi 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16, Mũi khoan Hss Nachi 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16, Lưỡi khoan thép Nachi 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16

  Giá bán sỉ : 885150 VND

  Giá bán lẻ : 969450 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M16.5

  Mũi khoan côn Nurit M16.5

  Mã sản phẩm NR1605

  Mũi khoan côn Nurit 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16, Mũi khoan sắt Nurit 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16, Lưỡi khoan kim loại Nurit 16mm5 - M16 - 16 ly 5 - phi 16

  Giá bán sỉ : 45570 VND

  Giá bán lẻ : 49910 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M17

  Mũi khoan côn Nurit M17

  Mã sản phẩm NR17

  Mũi khoan côn Nurit 17mm - M17 - 17 ly - phi 17, Mũi khoan kim loại Nurit 17mm - M17 - 17 ly - phi 17, Lưỡi khoan hợp kim Nurit 17mm - M17 - 17 ly - phi 17

  Giá bán sỉ : 45570 VND

  Giá bán lẻ : 49910 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M17

  Mũi khoan col Nachi M17

  Mã sản phẩm ColNa17

  Mũi khoan col Nachi 17mm - M17 - 17 ly - phi 17, Mũi khoan thép Nachi 17mm - M17 - 17 ly - phi 17, Lưỡi khoan côn Nachi 17mm - M17 - 17 ly - phi 17

  Giá bán sỉ : 934500 VND

  Giá bán lẻ : 1023500 VND

  ...xem chi tiết

 • mũi khoan col Pháp FR135 M26

  mũi khoan col Pháp FR135 M26

  Mã sản phẩm FR26

  Mũi khoan col Pháp FR 135 26mm - M26, 26 ly - phi 26, mũi khoan đầu côn Pháp FR 135 26mm - M26, 26 ly - phi 26, Lưỡi khoan chuôi côn Pháp FR 135 26mm - M2626 ly - phi 26

  Giá bán sỉ : 271740 VND

  Giá bán lẻ : 297620 VND

  ...xem chi tiết

 • mũi khoan col Pháp FR135 M27

  mũi khoan col Pháp FR135 M27

  Mã sản phẩm FR27

  Mũi khoan col Pháp FR 135 27mm - M27 - 27 ly - phi 27, mũi khoan chuôi côn Pháp FR 135 27mm - M27 - 27 ly - phi 27, Lưỡi khoan đuôi côn Pháp FR 135 27mm - M27 - 27 ly - phi 27

  Giá bán sỉ : 310800 VND

  Giá bán lẻ : 340400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M17.5

  Mũi khoan col Nachi M17.5

  Mã sản phẩm ColNa1705

  Mũi khoan col Nachi 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17, mũi khoan côn Nachi 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17, Lưỡi khoan đầu côn Nachi 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17

  Giá bán sỉ : 983850 VND

  Giá bán lẻ : 1077550 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M17.5

  Mũi khoan côn Nurit M17.5

  Mã sản phẩm NR1705

  Mũi khoan côn Nurit 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17, Mũi khoan hợp kim Nurit 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17, Lưỡi khoan Inox Nurit 17mm5 - M17 - 17 ly 5 - phi 17

  Giá bán sỉ : 48510 VND

  Giá bán lẻ : 53130 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M18

  Mũi khoan côn Nurit M18

  Mã sản phẩm NR18

  Mũi khoan côn Nurit 18mm - M18 - 18 ly - phi 18, Mũi khoan Inox Nurit 18mm - M18 - 18 ly - phi 18, Lưỡi khoan Hss Nurit 18mm - M18 - 18 ly - phi 18

  Giá bán sỉ : 48510 VND

  Giá bán lẻ : 53130 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M18

  Mũi khoan col Nachi M18

  Mã sản phẩm ColNa18

  Mũi khoan col Nachi 18mm - M18 - 18 ly - phi 18, mũi khoan đầu côn Nachi 18mm - M18 - 18 ly - phi 18, Lưỡi khoan chuôi côn Nachi 18mm - M18 - 18 ly - phi 18

  Giá bán sỉ : 1031100 VND

  Giá bán lẻ : 1129300 VND

  ...xem chi tiết

 • mũi khoan col Pháp FR135 M28

  mũi khoan col Pháp FR135 M28

  Mã sản phẩm FR28

  Mũi khoan col Pháp FR 135 28mm - M28 - 28 ly - phi 28, mũi khoan đuôi côn Pháp FR 135 28mm - M28 - 28 ly - phi 28, Lưỡi khoan đầu col Pháp FR 135 28mm - M28 - 28 ly - phi 28

  Giá bán sỉ : 326550 VND

  Giá bán lẻ : 357650 VND

  ...xem chi tiết

 • mũi khoan col Pháp FR135 M30

  mũi khoan col Pháp FR135 M30

  Mã sản phẩm FR30

  Mũi khoan col Pháp FR 135 30mm - M30 - 30 ly - phi 30, mũi khoan đầu col Pháp FR 135 30mm - M30 - 30 ly - phi 30, Lưỡi khoan chuôi col Pháp FR 135 30mm - M30 - 30 ly - phi 30

  Giá bán sỉ : 339675 VND

  Giá bán lẻ : 372025 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M18.5

  Mũi khoan col Nachi M18.5

  Mã sản phẩm ColNa1805

  Mũi khoan col Nachi 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18, mũi khoan chuôi côn Nachi 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18, Lưỡi khoan đuôi côn Nachi 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18

  Giá bán sỉ : 1081500 VND

  Giá bán lẻ : 1184500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M18.5

  Mũi khoan côn Nurit M18.5

  Mã sản phẩm NR1805

  Mũi khoan côn Nurit 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18, Mũi khoan Hss Nurit 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18, Lưỡi khoan thép Nurit 18mm5 - M18 - 18 ly 5 - phi 18

  Giá bán sỉ : 55230 VND

  Giá bán lẻ : 60490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M19

  Mũi khoan côn Nurit M19

  Mã sản phẩm NR19

  Mũi khoan côn Nurit 19mm - M19 - 19 ly - phi 19, Mũi khoan thép Nurit 19mm - M19 - 19 ly - phi 19, Lưỡi khoan col Nurit 19mm - M19 - 19 ly - phi 19

  Giá bán sỉ : 55230 VND

  Giá bán lẻ : 60490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M19

  Mũi khoan col Nachi M19

  Mã sản phẩm ColNa19

  Mũi khoan col Nachi 19mm - M19 - 19 ly - phi 19, mũi khoan đuôi côn Nachi 19mm - M19 - 19 ly - phi 19, Lưỡi khoan đầu col Nachi 19mm - M19 - 19 ly - phi 19

  Giá bán sỉ : 1134000 VND

  Giá bán lẻ : 1242000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M19.5

  Mũi khoan col Nachi M19.5

  Mã sản phẩm ColNa1905

  Mũi khoan col Nachi 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19, mũi khoan đầu col Nachi 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19, Lưỡi khoan chuôi col Nachi 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19

  Giá bán sỉ : 1178100 VND

  Giá bán lẻ : 1290300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M19.5

  Mũi khoan côn Nurit M19.5

  Mã sản phẩm NR1905

  Mũi khoan côn Nurit 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19, mũi khoan col Nurit 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19, Lưỡi khoan đầu côn Nurit 19mm5 - M19 - 19 ly 5 - phi 19

  Giá bán sỉ : 60840 VND

  Giá bán lẻ : 66240 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M20

  Mũi khoan côn Nurit M20

  Mã sản phẩm NR20

  Mũi khoan côn Nurit 20mm - M20 - 20 ly - phi 20, mũi khoan đầu côn Nurit 20mm - M20 - 20 ly - phi 20, Lưỡi khoan chuôi côn Nurit 20mm - M20 - 20 ly - phi 20

  Giá bán sỉ : 60480 VND

  Giá bán lẻ : 66240 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nachi M20

  Mũi khoan col Nachi M20

  Mã sản phẩm ColNa20

  Mũi khoan col Nachi 20mm - M20 - 20 ly - phi 20, mũi khoan chuôi col Nachi 20mm - M20 - 20 ly - phi 20, Lưỡi khoan côn Nachi 20mm - M20 - 20 ly - phi 20

  Giá bán sỉ : 1232700 VND

  Giá bán lẻ : 1350100 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M20.5

  Mũi khoan côn Nachi M20.5

  Mã sản phẩm ColNa2005

  Mũi khoan côn Nachi 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20, mũi khoan col Nachi 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20, Lưỡi khoan đầu côn Nachi 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20

  Giá bán sỉ : 1281000 VND

  Giá bán lẻ : 1403000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M20.5

  Mũi khoan côn Nurit M20.5

  Mã sản phẩm NR2005

  Mũi khoan côn Nurit 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20, mũi khoan chuôi côn Nurit 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20, Lưỡi khoan đuôi côn Nurit 20mm5 - M20 - 20 ly 5 - phi 20

  Giá bán sỉ : 72765 VND

  Giá bán lẻ : 79695 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M21

  Mũi khoan côn Nurit M21

  Mã sản phẩm NR21

  Mũi khoan côn Nurit 21mm - M21 - 21 ly - phi 21, mũi khoan đuôi côn Nurit 21mm - M21 - 21 ly - phi 21, Lưỡi khoan đầu col Nurit 21mm - M21 - 21 ly - phi 21

  Giá bán sỉ : 72765 VND

  Giá bán lẻ : 79695 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M21

  Mũi khoan côn Nachi M21

  Mã sản phẩm ColNa21

  Mũi khoan côn Nachi 21mm - M21 - 21 ly - phi 21, mũi khoan đầu côn Nachi 21mm - M21 - 21 ly - phi 21, Lưỡi khoan chuôi côn Nachi 21mm - M21 - 21 ly - phi 21

  Giá bán sỉ : 1325100 VND

  Giá bán lẻ : 1451300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M21.5

  Mũi khoan côn Nachi M21.5

  Mã sản phẩm ColNa2105

  Mũi khoan côn Nachi 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21, mũi khoan chuôi côn Nachi 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21, Lưỡi khoan đuôi côn Nachi 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21

  Giá bán sỉ : 1374450 VND

  Giá bán lẻ : 1505350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M21.5

  Mũi khoan côn Nurit M21.5

  Mã sản phẩm NR2105

  Mũi khoan côn Nurit 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21, mũi khoan đầu col Nurit 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21, Lưỡi khoan chuôi col Nurit 21mm5 - M21 - 21 ly 5 - phi 21

  Giá bán sỉ : 75810 VND

  Giá bán lẻ : 83030 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nurit M22

  Mũi khoan côn Nurit M22

  Mã sản phẩm NR22

  Mũi khoan côn Nurit 22mm - M22 - 22 ly - phi 22, mũi khoan chuôi col Nurit 22mm - M22 - 22 ly - phi 22, Lưỡi khoan col Nurit 22mm - M22 - 22 ly - phi 22

  Giá bán sỉ : 75810 VND

  Giá bán lẻ : 83030 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M22

  Mũi khoan côn Nachi M22

  Mã sản phẩm ColNa22

  Mũi khoan côn Nachi 22mm - M22 - 22 ly - phi 22, mũi khoan đuôi côn Nachi 22mm - M22 - 22 ly - phi 22, Lưỡi khoan đầu col Nachi 22mm - M22 - 22 ly - phi 22

  Giá bán sỉ : 1425900 VND

  Giá bán lẻ : 1561700 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M22.5

  Mũi khoan côn Nachi M22.5

  Mã sản phẩm ColNa2205

  Mũi khoan côn Nachi 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22, mũi khoan đầu col Nachi 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22, Lưỡi khoan chuôi col Nachi 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22

  Giá bán sỉ : 1479450 VND

  Giá bán lẻ : 1620350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M22.5

  Mũi khoan col Nurit M22.5

  Mã sản phẩm NR2205

  Mũi khoan col Nurit 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22, mũi khoan côn Nurit 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22, Lưỡi khoan đầu côn Nurit 22mm5 - M22 - 22 ly 5 - phi 22

  Giá bán sỉ : 85995 VND

  Giá bán lẻ : 94185 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M23

  Mũi khoan col Nurit M23

  Mã sản phẩm NR23

  Mũi khoan col Nurit 23mm - M23 - 23 ly - phi 23, mũi khoan đầu côn Nurit 23mm - M23 - 23 ly - phi 23, Lưỡi khoan chuôi côn Nurit 23mm - M23 - 23 ly - phi 23

  Giá bán sỉ : 85995 VND

  Giá bán lẻ : 94185 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M23

  Mũi khoan côn Nachi M23

  Mã sản phẩm ColNa23

  Mũi khoan côn Nachi 23mm - M23 - 23 ly - phi 23, mũi khoan chuôi col Nachi 23mm - M23 - 23 ly - phi 23, Lưỡi khoan đuôi col Nachi 23mm - M23 - 23 ly - phi 23

  Giá bán sỉ : 1536150 VND

  Giá bán lẻ : 1682450 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan côn Nachi M23.5

  Mũi khoan côn Nachi M23.5

  Mã sản phẩm ColNa2305

  Mũi khoan côn Nachi 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23, mũi khoan đuôi col Nachi 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23, Lưỡi khoan sắt Nachi 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23

  Giá bán sỉ : 1650600 VND

  Giá bán lẻ : 1807800 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan col Nurit M23.5

  Mũi khoan col Nurit M23.5

  Mã sản phẩm NR2305

  Mũi khoan col Nurit 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23, mũi khoan chuôi côn Nurit 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23, Lưỡi khoan đuôi côn Nurit 23mm5 - M23 - 23 ly 5 - phi 23

  Giá bán sỉ : 100380 VND

  Giá bán lẻ : 109940 VND

  ...xem chi tiết