Rose trắng

Thương hiệu chuyên nghành mũi khoan kim loại Rose trắng đầu đuôi chuôi trụ tròn, mũi khoan hợp kim Rose trắng, Mũi khoan sắt dành cho Thương hiệu cấp 1

 • Mũi khoan trắng 1 ly

  Mũi khoan trắng 1 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 1

  mũi khoan kim loại 1 ly Rose trắng, mũi khoan hợp kim 1 ly Rose trắng, Mũi khoan sắt 1 ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 378 VND

  Giá bán lẻ : 414 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 1.5 ly

  Mũi khoan trắng 1.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 1.5

  mũi khoan hợp kim M1 Rose trắng, Mũi khoan sắt M1 Rose trắng, mũi khoan kim loại M1 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 446 VND

  Giá bán lẻ : 489 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 2 ly

  Mũi khoan trắng 2 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 2

  Mũi khoan sắt 2 ly Rose trắng, mũi khoan kim loại 2 ly Rose trắng, mũi khoan hợp kim 2 ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 525 VND

  Giá bán lẻ : 575 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 2.5 ly

  Mũi khoan trắng 2.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 2.5

  lưỡi khoan kim loại M2 Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim M2 Rose trắng, lưỡi khoan sắt M2 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 630 VND

  Giá bán lẻ : 690 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 3 ly

  Mũi khoan trắng 3 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 3

  lưỡi khoan hợp kim 3 ly Rose trắng, lưỡi khoan sắt 3 ly Rose trắng, lưỡi khoan kim loại 3 ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 651 VND

  Giá bán lẻ : 713 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 3.2 ly

  Mũi khoan trắng 3.2 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 3.2

  lưỡi khoan sắt M3 Rose trắng, lưỡi khoan kim loại M3 Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim M3 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 704 VND

  Giá bán lẻ : 771 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 3.5 ly

  Mũi khoan trắng 3.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 3.5

  Mũi khoan kim loại 3mm Rose trắng, Mũi khoan hợp kim 3mm Rose trắng, Mũi khoan sắt 3mm Rose trắng

  Giá bán sỉ : 777 VND

  Giá bán lẻ : 851 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 4 ly

  Mũi khoan trắng 4 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 4

  Mũi khoan hợp kim 4ly Rose trắng, Mũi khoan sắt 4ly Rose trắng, Mũi khoan kim loại 4ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 966 VND

  Giá bán lẻ : 1058 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 4.2 ly

  Mũi khoan trắng 4.2 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 4.2

  Mũi khoan sắt 4mm Rose trắng, Mũi khoan kim loại 4mm Rose trắng, Mũi khoan hợp kim 4mm Rose trắng

  Giá bán sỉ : 987 VND

  Giá bán lẻ : 1081 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 4.5 ly

  Mũi khoan trắng 4.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 4.5

  lưỡi khoan kim loại M4 Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim M4 Rose trắng, lưỡi khoan sắt M4 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 1124 VND

  Giá bán lẻ : 1231 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 5 ly

  Mũi khoan trắng 5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 5

  lưỡi khoan hợp kim 5ly Rose trắng, lưỡi khoan sắt 5ly Rose trắng, lưỡi khoan kim loại 5ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 1386 VND

  Giá bán lẻ : 1518 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 5.2 ly

  Mũi khoan trắng 5.2 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 5.2

  lưỡi khoan sắt 5mm Rose trắng, lưỡi khoan kim loại 5mm Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim 5mm Rose trắng

  Giá bán sỉ : 1386 VND

  Giá bán lẻ : 1518 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 5.5 ly

  Mũi khoan trắng 5.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 5.5

  Mũi khoan kim loại M5 Rose trắng, Mũi khoan hợp kim M5 Rose trắng, Mũi khoan sắt M5 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 1680 VND

  Giá bán lẻ : 1840 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 6 ly

  Mũi khoan trắng 6 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 6

  Mũi khoan hợp kim 6ly Rose trắng, Mũi khoan sắt 6ly Rose trắng, Mũi khoan kim loại 6ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 1943 VND

  Giá bán lẻ : 2128 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 6.5 ly

  Mũi khoan trắng 6.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 6.5

  Mũi khoan sắt 6mm Rose trắng, Mũi khoan kim loại 6mm Rose trắng, Mũi khoan hợp kim 6mm Rose trắng

  Giá bán sỉ : 2100 VND

  Giá bán lẻ : 2300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 6.8 ly

  Mũi khoan trắng 6.8 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 6.8

  lưỡi khoan kim loại M6 Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim M6 Rose trắng, lưỡi khoan sắt M6 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 2940 VND

  Giá bán lẻ : 3220 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 7 ly

  Mũi khoan trắng 7 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 7

  lưỡi khoan hợp kim 7ly Rose trắng, lưỡi khoan sắt 7ly Rose trắng, lưỡi khoan kim loại 7ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 2625 VND

  Giá bán lẻ : 2875 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 7.5 ly

  Mũi khoan trắng 7.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 7.5

  lưỡi khoan sắt M7 Rose trắng, lưỡi khoan kim loại M7 Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim M7 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 3255 VND

  Giá bán lẻ : 3565 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 8 ly

  Mũi khoan trắng 8 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 8

  Mũi khoan kim loại 8ly Rose trắng, Mũi khoan hợp kim 8ly Rose trắng, Mũi khoan sắt 8ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 3675 VND

  Giá bán lẻ : 4025 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 8.5 ly

  Mũi khoan trắng 8.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 8.5

  Mũi khoan hợp kim M8 Rose trắng, Mũi khoan sắt M8 Rose trắng, Mũi khoan kim loại M8 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 4200 VND

  Giá bán lẻ : 4600 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 9 ly

  Mũi khoan trắng 9 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 9

  Mũi khoan sắt 9ly Rose trắng, Mũi khoan kim loại 9ly Rose trắng, Mũi khoan hợp kim 9ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 4830 VND

  Giá bán lẻ : 5290 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 9.5 ly

  Mũi khoan trắng 9.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 9.5ly

  lưỡi khoan kim loại M9 Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim M9 Rose trắng, lưỡi khoan sắt M9 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 10 ly

  Mũi khoan trắng 10 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 10ly

  lưỡi khoan hợp kim 10ly Rose trắng, lưỡi khoan sắt 10ly Rose trắng, lưỡi khoan kim loại 10ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 10.5 ly

  Mũi khoan trắng 10.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 10.5ly

  lưỡi khoan sắt M10 Rose trắng, lưỡi khoan kim loại M10 Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim M10 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 7035 VND

  Giá bán lẻ : 7705 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 11 ly

  Mũi khoan trắng 11 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 11ly

  Mũi khoan kim loại 11ly Rose trắng, Mũi khoan hợp kim 11ly Rose trắng, Mũi khoan sắt 11ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 7980 VND

  Giá bán lẻ : 8740 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 11.5 ly

  Mũi khoan trắng 11.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 11.5ly

  Mũi khoan hợp kim M11 Rose trắng, Mũi khoan sắt M11 Rose trắng, Mũi khoan kim loại M11 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 8715 VND

  Giá bán lẻ : 9545 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 12 ly

  Mũi khoan trắng 12 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 12ly

  Mũi khoan sắt 12ly Rose trắng, Mũi khoan kim loại 12ly Rose trắng, Mũi khoan hợp kim 12ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 9450 VND

  Giá bán lẻ : 10350 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 12.5 ly

  Mũi khoan trắng 12.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 12.5ly

  lưỡi khoan kim loại M12 Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim M12 Rose trắng, lưỡi khoan sắt M12 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 9870 VND

  Giá bán lẻ : 10810 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 13 ly

  Mũi khoan trắng 13 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 13ly

  lưỡi khoan hợp kim 13ly Rose trắng, lưỡi khoan sắt 13ly Rose trắng, lưỡi khoan kim loại 13ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 12285 VND

  Giá bán lẻ : 13445 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 13.5 ly

  Mũi khoan trắng 13.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 13.5ly

  lưỡi khoan sắt M13 Rose trắng, lưỡi khoan kim loại M13 Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim M13 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 13335 VND

  Giá bán lẻ : 14605 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 14 ly

  Mũi khoan trắng 14 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 14ly

  Mũi khoan kim loại 14ly Rose trắng, Mũi khoan hợp kim 14ly Rose trắng, Mũi khoan sắt 14ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 14910 VND

  Giá bán lẻ : 16330 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 14.5 ly

  Mũi khoan trắng 14.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 14.5ly

  Mũi khoan hợp kim M14 Rose trắng, Mũi khoan sắt M14 Rose trắng, Mũi khoan kim loại M14 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 20895 VND

  Giá bán lẻ : 22885 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 15 ly

  Mũi khoan trắng 15 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 15ly

  Mũi khoan sắt 15ly Rose trắng, Mũi khoan kim loại 15ly Rose trắng, Mũi khoan hợp kim 15ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 21525 VND

  Giá bán lẻ : 23575 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 16 ly

  Mũi khoan trắng 16 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 16 ly

  lưỡi khoan kim loại 16ly Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim 16ly Rose trắng, lưỡi khoan sắt 16ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 22995 VND

  Giá bán lẻ : 25185 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 17 ly

  Mũi khoan trắng 17 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 17 ly

  lưỡi khoan hợp kim 17ly Rose trắng, lưỡi khoan sắt 17ly Rose trắng, lưỡi khoan kim loại 17ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 25095 VND

  Giá bán lẻ : 27485 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 17.5 ly

  Mũi khoan trắng 17.5 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 17.5 Ly

  lưỡi khoan sắt M17 Rose trắng, lưỡi khoan kim loại M17 Rose trắng, lưỡi khoan hợp kim M17 Rose trắng

  Giá bán sỉ : 25095 VND

  Giá bán lẻ : 27485 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 18 ly

  Mũi khoan trắng 18 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 18 Ly

  Mũi khoan kim loại 18ly Rose trắng, Mũi khoan hợp kim 18ly Rose trắng, Mũi khoan sắt 18ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 30765 VND

  Giá bán lẻ : 33695 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 19 ly

  Mũi khoan trắng 19 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 19 Ly

  Mũi khoan hợp kim 19ly Rose trắng, Mũi khoan sắt 19ly Rose trắng, Mũi khoan kim loại 19ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 32865 VND

  Giá bán lẻ : 35995 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan trắng 20 ly

  Mũi khoan trắng 20 ly

  Mã sản phẩm MKS Rose trắng 20 Ly

  Mũi khoan sắt 20ly Rose trắng, Mũi khoan kim loại 20ly Rose trắng, Mũi khoan hợp kim 20ly Rose trắng

  Giá bán sỉ : 36960 VND

  Giá bán lẻ : 40480 VND

  ...xem chi tiết