Dài 300mm

Bán lẻ độc quyền Mũi khoan sắt kim loại Trung quốc dài 300mm, Lưỡi khoan sắt hợp kim Trung quốc dài 300mm Với giá bán thị trường

 • Mũi khoan sắt 3x300

  Mũi khoan sắt 3x300

  Mã sản phẩm MKS 3x300

  Mũi khoan hợp kim Trung quốc 3x300, Mũi khoan sắt Trung quốc 3x300, Mũi khoan kim loại Trung quốc 3x300

  Giá bán sỉ : 16590 VND

  Giá bán lẻ : 18170 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 3.2x300

  Mũi khoan sắt 3.2x300

  Mã sản phẩm MKS 3.2x300

  Mũi khoan sắt 3.2x300, Mũi khoan kim loại 3.2x300, Mũi khoan hợp kim 3.2x300

  Giá bán sỉ : 17640 VND

  Giá bán lẻ : 19320 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 3.5x300

  Mũi khoan sắt 3.5x300

  Mã sản phẩm MKS 3.5x300

  Mũi khoan kim loại 3.5x300, Mũi khoan hợp kim 3.5x300, Mũi khoan sắt 3.5x300

  Giá bán sỉ : 17640 VND

  Giá bán lẻ : 19320 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 4x300

  Mũi khoan sắt 4x300

  Mã sản phẩm MKS 4x300

  lưỡi khoan hợp kim 4x300, lưỡi khoan sắt 4x300, lưỡi khoan kim loại 4x300

  Giá bán sỉ : 19845 VND

  Giá bán lẻ : 21735 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 4.2x300

  Mũi khoan sắt 4.2x300

  Mã sản phẩm MKS 4.2x300

  lưỡi khoan sắt 4.2x300, lưỡi khoan kim loại 4.2x300, lưỡi khoan hợp kim 4.2x300

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 4.5x300

  Mũi khoan sắt 4.5x300

  Mã sản phẩm MKS 4.5x300

  lưỡi khoan kim loại 4.5x300, lưỡi khoan hợp kim 4.5x300, lưỡi khoan sắt 4.5x300

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 5x300

  Mũi khoan sắt 5x300

  Mã sản phẩm MKS 5x300

  Mũi khoan hợp kim 5x300, Mũi khoan sắt 5x300, Mũi khoan kim loại 5x300

  Giá bán sỉ : 23205 VND

  Giá bán lẻ : 25415 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 5.2x300

  Mũi khoan sắt 5.2x300

  Mã sản phẩm MKS 5.2x300

  Mũi khoan sắt 5.2x300, Mũi khoan kim loại 5.2x300, Mũi khoan hợp kim 5.2x300

  Giá bán sỉ : 25935 VND

  Giá bán lẻ : 28405 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 5.5x300

  Mũi khoan sắt 5.5x300

  Mã sản phẩm MKS 5.5x300

  Mũi khoan kim loại 5.5x300, Mũi khoan hợp kim 5.5x300, Mũi khoan sắt 5.5x300

  Giá bán sỉ : 25935 VND

  Giá bán lẻ : 28405 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 6x300

  Mũi khoan sắt 6x300

  Mã sản phẩm MKS 6x300

  lưỡi khoan hợp kim 6x300, lưỡi khoan sắt 6x300, lưỡi khoan kim loại 6x300

  Giá bán sỉ : 28665 VND

  Giá bán lẻ : 31395 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 6.5x300

  Mũi khoan sắt 6.5x300

  Mã sản phẩm MKS 6.5x300

  lưỡi khoan sắt 6.5x300, lưỡi khoan kim loại 6.5x300, lưỡi khoan hợp kim 6.5x300

  Giá bán sỉ : 33075 VND

  Giá bán lẻ : 36225 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 7x300

  Mũi khoan sắt 7x300

  Mã sản phẩm MKS 7x300

  lưỡi khoan kim loại 7x300, lưỡi khoan hợp kim 7x300, lưỡi khoan sắt 7x300

  Giá bán sỉ : 35280 VND

  Giá bán lẻ : 38640 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 7.5x300

  Mũi khoan sắt 7.5x300

  Mã sản phẩm MKS 7.5x300

  Mũi khoan hợp kim 7.5x300, Mũi khoan sắt 7.5x300, Mũi khoan kim loại 7.5x300

  Giá bán sỉ : 36435 VND

  Giá bán lẻ : 39905 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 8x300

  Mũi khoan sắt 8x300

  Mã sản phẩm MKS 8x300

  Mũi khoan sắt 8x300, Mũi khoan kim loại 8x300, Mũi khoan hợp kim 8x300

  Giá bán sỉ : 41895 VND

  Giá bán lẻ : 45885 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 8.5x300

  Mũi khoan sắt 8.5x300

  Mã sản phẩm MKS 8.5x300

  Mũi khoan kim loại 8.5x300, Mũi khoan hợp kim 8.5x300, Mũi khoan sắt 8.5x300

  Giá bán sỉ : 46305 VND

  Giá bán lẻ : 50715 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 9x300

  Mũi khoan sắt 9x300

  Mã sản phẩm MKS 9x300

  lưỡi khoan hợp kim 9x300, lưỡi khoan sắt 9x300, lưỡi khoan kim loại 9x300

  Giá bán sỉ : 53445 VND

  Giá bán lẻ : 58535 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 9.5x300

  Mũi khoan sắt 9.5x300

  Mã sản phẩm MKS 9.5x300

  lưỡi khoan sắt 9.5x300, lưỡi khoan kim loại 9.5x300, lưỡi khoan hợp kim 9.5x300

  Giá bán sỉ : 60690 VND

  Giá bán lẻ : 66470 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 10x300

  Mũi khoan sắt 10x300

  Mã sản phẩm MKS 10x300

  lưỡi khoan kim loại 10x300, lưỡi khoan hợp kim 10x300, lưỡi khoan sắt 10x300

  Giá bán sỉ : 63945 VND

  Giá bán lẻ : 70035 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 10.5x300

  Mũi khoan sắt 10.5x300

  Mã sản phẩm MKS 10.5x300

  Mũi khoan hợp kim 10.5x300, Mũi khoan sắt 10.5x300, Mũi khoan kim loại 10.5x300

  Giá bán sỉ : 68355 VND

  Giá bán lẻ : 74865 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 11x300

  Mũi khoan sắt 11x300

  Mã sản phẩm MKS 11x300

  Mũi khoan sắt 11x300, Mũi khoan kim loại 11x300, Mũi khoan hợp kim 11x300

  Giá bán sỉ : 71715 VND

  Giá bán lẻ : 78545 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 12x300

  Mũi khoan sắt 12x300

  Mã sản phẩm MKS 12x300

  Mũi khoan kim loại 12x300, Mũi khoan hợp kim 12x300, Mũi khoan sắt 12x300

  Giá bán sỉ : 87150 VND

  Giá bán lẻ : 95450 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 13x300

  Mũi khoan sắt 13x300

  Mã sản phẩm MKS 13x300

  lưỡi khoan hợp kim 13x300, lưỡi khoan sắt 13x300, lưỡi khoan kim loại 13x300

  Giá bán sỉ : 101430 VND

  Giá bán lẻ : 111090 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 14x300

  Mũi khoan sắt 14x300

  Mã sản phẩm MKS 14x300

  lưỡi khoan hợp kim 14x300, lưỡi khoan sắt 14x300, lưỡi khoan kim loại 14x300

  Giá bán sỉ : 115500 VND

  Giá bán lẻ : 126500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 15x300

  Mũi khoan sắt 15x300

  Mã sản phẩm MKS 15x300

  lưỡi khoan sắt 15x300, lưỡi khoan kim loại 15x300, lưỡi khoan hợp kim 15x300

  Giá bán sỉ : 127050 VND

  Giá bán lẻ : 139150 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 16x300

  Mũi khoan sắt 16x300

  Mã sản phẩm MKS 16x300

  lưỡi khoan kim loại 16x300, lưỡi khoan hợp kim 16x300, lưỡi khoan sắt 16x300

  Giá bán sỉ : 137550 VND

  Giá bán lẻ : 150650 VND

  ...xem chi tiết