Dài 200mm

Xuất khẩu độc quyền Mũi khoan kim loại Trung quốc dài 200mm các loại, Mũi khoan hợp kim Trung quốc dài 200mm, Mũi khoan sắt Với giá Bán sỉ cao cấp

 • Mũi khoan sắt 2x200

  Mũi khoan sắt 2x200

  Mã sản phẩm MKS 2x200

  Mũi khoan kim loại M2 Trung quốc, Mũi khoan hợp kim M2 Trung quốc, Mũi khoan sắt M2 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 7035 VND

  Giá bán lẻ : 7705 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 2.5x200

  Mũi khoan sắt 2.5x200

  Mã sản phẩm MKS 2.5x200

  Mũi khoan hợp kim 2mm Trung quốc, Mũi khoan sắt 2mm Trung quốc, Mũi khoan kim loại 2mm Trung quốc

  Giá bán sỉ : 7770 VND

  Giá bán lẻ : 8510 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 3x200

  Mũi khoan sắt 3x200

  Mã sản phẩm MKS 3x200

  Mũi khoan sắt M3 Trung quốc, Mũi khoan kim loại M3 Trung quốc, Mũi khoan hợp kim M3 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 7980 VND

  Giá bán lẻ : 8740 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 3.2x200

  Mũi khoan sắt 3.2x200

  Mã sản phẩm MKS 3.2x200

  lưỡi khoan kim loại 3mm Trung quốc, lưỡi khoan hợp kim 3mm Trung quốc, lưỡi khoan sắt 3mm Trung quốc

  Giá bán sỉ : 9345 VND

  Giá bán lẻ : 10235 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 3.5x200

  Mũi khoan sắt 3.5x200

  Mã sản phẩm MKS 3.5x200

  lưỡi khoan hợp kim 3ly Trung quốc, lưỡi khoan sắt 3ly Trung quốc, lưỡi khoan kim loại 3ly Trung quốc

  Giá bán sỉ : 9345 VND

  Giá bán lẻ : 10235 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 4x200

  Mũi khoan sắt 4x200

  Mã sản phẩm MKS 4x200

  lưỡi khoan sắt M4 Trung quốc, lưỡi khoan kim loại M4 Trung quốc, lưỡi khoan hợp kim M4 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 10290 VND

  Giá bán lẻ : 11270 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 4.2x200

  Mũi khoan sắt 4.2x200

  Mã sản phẩm MKS 4.2x200

  mũi khoan kim loại 4mm Trung quốc, mũi khoan hợp kim 4mm Trung quốc, mũi khoan sắt 4mm Trung quốc

  Giá bán sỉ : 11445 VND

  Giá bán lẻ : 12535 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 4.5x200

  Mũi khoan sắt 4.5x200

  Mã sản phẩm MKS 4.5x200

  mũi khoan hợp kim 4ly Trung quốc, mũi khoan sắt 4ly Trung quốc, mũi khoan kim loại 4ly Trung quốc

  Giá bán sỉ : 12180 VND

  Giá bán lẻ : 13340 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 5x200

  Mũi khoan sắt 5x200

  Mã sản phẩm MKS 5x200

  mũi khoan sắt M5 Trung quốc, mũi khoan kim loại M5 Trung quốc, mũi khoan hợp kim M5 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 13230 VND

  Giá bán lẻ : 14490 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 5.2x200

  Mũi khoan sắt 5.2x200

  Mã sản phẩm MKS 5.2x200

  lưỡi khoan kim loại 5mm Trung quốc, lưỡi khoan hợp kim 5mm Trung quốc, lưỡi khoan sắt 5mm Trung quốc

  Giá bán sỉ : 15435 VND

  Giá bán lẻ : 16905 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 5.5x200

  Mũi khoan sắt 5.5x200

  Mã sản phẩm MKS 5.5x200

  lưỡi khoan hợp kim D5 Trung quốc, lưỡi khoan sắt D5 Trung quốc, lưỡi khoan kim loại D5 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 15435 VND

  Giá bán lẻ : 16905 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 6x200

  Mũi khoan sắt 6x200

  Mã sản phẩm MKS 6x200

  lưỡi khoan sắt M6 Trung quốc, lưỡi khoan kim loại M6 Trung quốc, lưỡi khoan hợp kim M6 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 17640 VND

  Giá bán lẻ : 19320 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 6.5x200

  Mũi khoan sắt 6.5x200

  Mã sản phẩm MKS 6,5x200

  Mũi khoan kim loại 6mm Trung quốc, Mũi khoan hợp kim 6mm Trung quốc, Mũi khoan sắt 6mm Trung quốc

  Giá bán sỉ : 19845 VND

  Giá bán lẻ : 21735 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 7x200

  Mũi khoan sắt 7x200

  Mã sản phẩm MKS 7x200

  Mũi khoan hợp kim M7 Trung quốc, Mũi khoan sắt M7 Trung quốc, Mũi khoan kim loại M7 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 7.5x200

  Mũi khoan sắt 7.5x200

  Mã sản phẩm MKS 7.5x200

  Mũi khoan sắt 7mm Trung quốc, Mũi khoan kim loại 7mm Trung quốc, Mũi khoan hợp kim 7mm Trung quốc

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 8x200

  Mũi khoan sắt 8x200

  Mã sản phẩm MKS 8x200

  lưỡi khoan kim loại M8 Trung quốc, lưỡi khoan hợp kim M8 Trung quốc, lưỡi khoan sắt M8 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 24570 VND

  Giá bán lẻ : 26910 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 8.5x200

  Mũi khoan sắt 8.5x200

  Mã sản phẩm MKS 8.5x200

  lưỡi khoan hợp kim 8mm Trung quốc, lưỡi khoan sắt 8mm Trung quốc, lưỡi khoan kim loại 8mm Trung quốc

  Giá bán sỉ : 28140 VND

  Giá bán lẻ : 30820 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 9x200

  Mũi khoan sắt 9x200

  Mã sản phẩm MKS 9x200

  lưỡi khoan sắt M9 Trung quốc, lưỡi khoan kim loại M9 Trung quốc, lưỡi khoan hợp kim M9 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 29505 VND

  Giá bán lẻ : 32315 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 9.5x200

  Mũi khoan sắt 9.5x200

  Mã sản phẩm MKS 9.5x200

  mũi khoan kim loại 9mm Trung quốc, mũi khoan hợp kim 9mm Trung quốc, mũi khoan sắt 9mm Trung quốc

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 10x200

  Mũi khoan sắt 10x200

  Mã sản phẩm MKS 10x200

  mũi khoan hợp kim M10 Trung quốc, mũi khoan sắt M10 Trung quốc, mũi khoan kim loại M10 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 35280 VND

  Giá bán lẻ : 38640 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 10.5x200

  Mũi khoan sắt 10.5x200

  Mã sản phẩm MKS 10.5x200

  mũi khoan sắt 10mm Trung quốc, mũi khoan kim loại 10mm Trung quốc, mũi khoan hợp kim 10mm Trung quốc

  Giá bán sỉ : 37275 VND

  Giá bán lẻ : 40825 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 11x200

  Mũi khoan sắt 11x200

  Mã sản phẩm MKS 11x200

  lưỡi khoan kim loại M11 Trung quốc, lưỡi khoan hợp kim M11 Trung quốc, lưỡi khoan sắt M11 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 36430 VND

  Giá bán lẻ : 39905 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 12x200mm

  Mũi khoan sắt 12x200mm

  Mã sản phẩm MKS 12x200

  lưỡi khoan hợp kim M12 Trung quốc, lưỡi khoan sắt M12 Trung quốc, lưỡi khoan kim loại M12 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 42420 VND

  Giá bán lẻ : 46460 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 13x200

  Mũi khoan sắt 13x200

  Mã sản phẩm MKS 13x200

  lưỡi khoan sắt M13 Trung quốc, lưỡi khoan kim loại M13 Trung quốc, lưỡi khoan hợp kim M13 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 49665 VND

  Giá bán lẻ : 54395 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 14x200

  Mũi khoan sắt 14x200

  Mã sản phẩm MKS 14x200

  mũi khoan kim loại M14 Trung quốc, mũi khoan hợp kim M14 Trung quốc, mũi khoan sắt M14 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 59535 VND

  Giá bán lẻ : 65205 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 15x200

  Mũi khoan sắt 15x200

  Mã sản phẩm MKS 15x200

  mũi khoan hợp kim M15 Trung quốc, mũi khoan sắt M15 Trung quốc, mũi khoan kim loại M15 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 79380 VND

  Giá bán lẻ : 86940 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan sắt 16x200

  Mũi khoan sắt 16x200

  Mã sản phẩm MKS 16x200

  mũi khoan sắt M16 Trung quốc, mũi khoan kim loại M16 Trung quốc, mũi khoan hợp kim M16 Trung quốc

  Giá bán sỉ : 80220 VND

  Giá bán lẻ : 87860 VND

  ...xem chi tiết