Đầu dẹp

Mũi khoan gỗ đầu dẹp Thị trường chấp nhận, Giá bán đặc biệt lưỡi khoan gỗ đầu dẹp