Total

Sản xuất chuyên nghành Lưỡi khoan bê tông Total đầu đuôi chuôi gài, Lưỡi khoan tường Total, Nhập khẩu chính ngạch Lưỡi khoan gài

 • Mũi khoan gài Total 6x110

  Mũi khoan gài Total 6x110

  Mã sản phẩm MKG Total 6x110

  Lưỡi khoan bê tông 6mm Total, Lưỡi khoan tường 6mm Total, Lưỡi khoan gài 6mm Total, Lưỡi khoan 6mm Total

  Giá bán sỉ : 13650 VND

  Giá bán lẻ : 14950 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 6x160

  Mũi khoan gài Total 6x160

  Mã sản phẩm MKG Total 6x160

  Lưỡi khoan tường M6 Total, Lưỡi khoan gài M6 Total, Lưỡi khoan bê tông M6 Total, Lưỡi khoan M6 Total

  Giá bán sỉ : 14700 VND

  Giá bán lẻ : 15540 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 6x210

  Mũi khoan gài Total 6x210

  Mã sản phẩm MKG Total 6x210

  Lưỡi khoan gài Total 6ly, Lưỡi khoan bê tông Total 6ly, Lưỡi khoan tường Total 6ly, Lưỡi khoan Total 6ly

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 17760 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 6x260

  Mũi khoan gài Total 6x260

  Mã sản phẩm MKG Total 6x260

  Mũi khoan bê tông D6 Total, Mũi khoan tường D6 Total, Mũi khoan gài D6 Total, Mũi khoan D6 Total

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 22200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 8x110

  Mũi khoan gài Total 8x110

  Mã sản phẩm MKG Total 8x110

  Mũi khoan tường 8mm Total, Mũi khoan gài 8mm Total, Mũi khoan bê tông 8mm Total, Mũi khoan 8mm Total

  Giá bán sỉ : 14700 VND

  Giá bán lẻ : 16100 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 8x160

  Mũi khoan gài Total 8x160

  Mã sản phẩm MKG Total 8x160

  Mũi khoan gài M8 Total, Mũi khoan bê tông M8 Total, Mũi khoan tường M8 Total, Mũi khoan M8 Total

  Giá bán sỉ : 15750 VND

  Giá bán lẻ : 16650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 8x210

  Mũi khoan gài Total 8x210

  Mã sản phẩm MKG Total 8x210

  Lưỡi khoan bê tông 8ly Total, Lưỡi khoan tường 8ly Total, Lưỡi khoan gài 8ly Total, Lưỡi khoan 8ly Total

  Giá bán sỉ : 17850 VND

  Giá bán lẻ : 18870 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 8x260

  Mũi khoan gài Total 8x260

  Mã sản phẩm MKG Total 8x260

  Lưỡi khoan tường D8 Total, Lưỡi khoan gài D8 Total, Lưỡi khoan bê tông D8 Total, Lưỡi khoan D8 Total

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 23310 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 10x110

  Mũi khoan gài Total 10x110

  Mã sản phẩm MKG Total 10x110

  Lưỡi khoan gài 10mm Total, Lưỡi khoan bê tông 10mm Total, Lưỡi khoan tường 10mm Total, Lưỡi khoan 10mm Total

  Giá bán sỉ : 15750 VND

  Giá bán lẻ : 17250 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 10x160

  Mũi khoan gài Total 10x160

  Mã sản phẩm MKG Total 10x160

  Mũi khoan bê tông M10 Total, Mũi khoan tường M10 Total, Mũi khoan gài M10 Total, Mũi khoan M10 Total

  Giá bán sỉ : 16800 VND

  Giá bán lẻ : 17760 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 10x210

  Mũi khoan gài Total 10x210

  Mã sản phẩm MKG Total 10x210

  Mũi khoan tường 10ly Total, Mũi khoan gài 10ly Total, Mũi khoan bê tông 10ly Total, Mũi khoan 10ly Total

  Giá bán sỉ : 18900 VND

  Giá bán lẻ : 19980 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 10x260

  Mũi khoan gài Total 10x260

  Mã sản phẩm MKG Total 10x260

  Mũi khoan gài D10 Total, Mũi khoan bê tông D10 Total, Mũi khoan tường D10 Total, Mũi khoan D10 Total

  Giá bán sỉ : 23100 VND

  Giá bán lẻ : 24420 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 10x310

  Mũi khoan gài Total 10x310

  Mã sản phẩm MKG Total 10x310

  Lưỡi khoan bê tông 10x310 Total, Lưỡi khoan tường 10x310 Total, Lưỡi khoan gài 10x310 Total, Lưỡi khoan 10x310 Total

  Giá bán sỉ : 26250 VND

  Giá bán lẻ : 28750 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 12x160

  Mũi khoan gài Total 12x160

  Mã sản phẩm MKG Total 12x160

  Lưỡi khoan tường 12mm Total, Lưỡi khoan gài 12mm Total, Lưỡi khoan bê tông 12mm Total, Lưỡi khoan 12mm Total

  Giá bán sỉ : 18900 VND

  Giá bán lẻ : 19980 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 12x210

  Mũi khoan gài Total 12x210

  Mã sản phẩm MKG Total 12x210

  Lưỡi khoan gài M12 Total, Lưỡi khoan bê tông M12 Total, Lưỡi khoan tường M12 Total, Lưỡi khoan M12 Total

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 22200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 12x260

  Mũi khoan gài Total 12x260

  Mã sản phẩm MKG Total 12x260

  Mũi khoan bê tông 12ly Total, Mũi khoan tường 12ly Total, Mũi khoan gài 12ly Total, Mũi khoan 12ly Total

  Giá bán sỉ : 25200 VND

  Giá bán lẻ : 26640 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 12x310

  Mũi khoan gài Total 12x310

  Mã sản phẩm MKG Total 12x310

  Mũi khoan tường D12 Total, Mũi khoan gài D12 Total, Mũi khoan bê tông D12 Total, Mũi khoan D12 Total

  Giá bán sỉ : 27300 VND

  Giá bán lẻ : 29900 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 14x160

  Mũi khoan gài Total 14x160

  Mã sản phẩm MKG Total 14x160

  Mũi khoan gài 14mm Total, Mũi khoan bê tông 14mm Total, Mũi khoan tường 14mm Total, Mũi khoan 14mm Total

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 23310 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 14x210

  Mũi khoan gài Total 14x210

  Mã sản phẩm MKG Total 14x210

  Lưỡi khoan bê tông M14 Total, Lưỡi khoan tường M14 Total, Lưỡi khoan gài M14 Total, Lưỡi khoan M14 Total

  Giá bán sỉ : 24150 VND

  Giá bán lẻ : 25530 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 14x260

  Mũi khoan gài Total 14x260

  Mã sản phẩm MKG Total 14x260

  Lưỡi khoan tường 14ly Total, Lưỡi khoan gài 14ly Total, Lưỡi khoan bê tông 14ly Total, Lưỡi khoan 14ly Total

  Giá bán sỉ : 28350 VND

  Giá bán lẻ : 29970 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 14x310

  Mũi khoan gài Total 14x310

  Mã sản phẩm MKG Total 14x310

  Lưỡi khoan gài D14 Total, Lưỡi khoan bê tông D14 Total, Lưỡi khoan tường D14 Total, Lưỡi khoan D14 Total

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 16x160

  Mũi khoan gài Total 16x160

  Mã sản phẩm MKG Total 16x160

  Mũi khoan bê tông 16mm Total, Mũi khoan tường 16mm Total, Mũi khoan gài 16mm Total, Mũi khoan 16mm Total

  Giá bán sỉ : 27300 VND

  Giá bán lẻ : 28860 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 16x210

  Mũi khoan gài Total 16x210

  Mã sản phẩm MKG Total 16x210

  Mũi khoan tường M16 Total, Mũi khoan gài M16 Total, Mũi khoan bê tông M16 Total, Mũi khoan M16 Total

  Giá bán sỉ : 28350 VND

  Giá bán lẻ : 29970 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 16x260

  Mũi khoan gài Total 16x260

  Mã sản phẩm MKG Total 16x260

  Mũi khoan gài 16ly Total, Mũi khoan bê tông 16ly Total, Mũi khoan tường 16ly Total, Mũi khoan 16ly Total

  Giá bán sỉ : 33600 VND

  Giá bán lẻ : 35520 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 16x310

  Mũi khoan gài Total 16x310

  Mã sản phẩm MKG Total 16x310

  Lưỡi khoan bê tông D16 Total, Lưỡi khoan tường D16 Total, Lưỡi khoan gài D16 Total, Lưỡi khoan D16 Total

  Giá bán sỉ : 36750 VND

  Giá bán lẻ : 40250 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 18x210

  Mũi khoan gài Total 18x210

  Mã sản phẩm MKG Total 18x210

  Lưỡi khoan tường 18mm Total, Lưỡi khoan gài 18mm Total, Lưỡi khoan bê tông 18mm Total, Lưỡi khoan 18mm Total

  Giá bán sỉ : 42000 VND

  Giá bán lẻ : 44400 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 18x310

  Mũi khoan gài Total 18x310

  Mã sản phẩm MKG Total 18x310

  Lưỡi khoan gài M18 Total, Lưỡi khoan bê tông M18 Total, Lưỡi khoan tường M18 Total, Lưỡi khoan M18 Total

  Giá bán sỉ : 50400 VND

  Giá bán lẻ : 55200 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 20x210

  Mũi khoan gài Total 20x210

  Mã sản phẩm MKG Total 20x210

  Mũi khoan bê tông 20mm Total, Mũi khoan tường 20mm Total, Mũi khoan gài 20mm Total, Mũi khoan 20mm Total

  Giá bán sỉ : 52500 VND

  Giá bán lẻ : 55500 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 20x310

  Mũi khoan gài Total 20x310

  Mã sản phẩm MKG Total 20x310

  Mũi khoan tường M20 Total, Mũi khoan gài M20 Total, Mũi khoan bê tông M20 Total, Mũi khoan M20 Total

  Giá bán sỉ : 65100 VND

  Giá bán lẻ : 71300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 22x260

  Mũi khoan gài Total 22x260

  Mã sản phẩm MKG Total 22x260

  Mũi khoan gài 22mm Total, Mũi khoan bê tông 22mm Total, Mũi khoan tường 22mm Total, Mũi khoan 22mm Total

  Giá bán sỉ : 64050 VND

  Giá bán lẻ : 67710 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 22x310

  Mũi khoan gài Total 22x310

  Mã sản phẩm MKG Total 22x310

  Lưỡi khoan bê tông M22 Total, Lưỡi khoan tường M22 Total, Lưỡi khoan gài M22 Total, Lưỡi khoan M22 Total

  Giá bán sỉ : 65100 VND

  Giá bán lẻ : 71300 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 24x260

  Mũi khoan gài Total 24x260

  Mã sản phẩm MKG Total 24x260

  Lưỡi khoan tường 24mm Total, Lưỡi khoan gài 24mm Total, Lưỡi khoan bê tông 24mm Total, Lưỡi khoan 24mm Total

  Giá bán sỉ : 73500 VND

  Giá bán lẻ : 77700 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 24x310

  Mũi khoan gài Total 24x310

  Mã sản phẩm MKG Total 24x310

  Lưỡi khoan gài M24 Total, Lưỡi khoan bê tông M24 Total, Lưỡi khoan tường M24 Total, Lưỡi khoan M24 Total

  Giá bán sỉ : 74550 VND

  Giá bán lẻ : 81650 VND

  ...xem chi tiết

 • Mũi khoan gài Total 26x260

  Mũi khoan gài Total 26x260

  Mã sản phẩm MKG Total 26x260

  Mũi khoan bê tông 26mm Total, Mũi khoan tường 26mm Total, Mũi khoan gài 26mm Total, Mũi khoan 26mm Total

  Giá bán sỉ : 86100 VND

  Giá bán lẻ : 91020 VND

  ...xem chi tiết