đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

Thắng Lợi dài 300mm

Sản phẩm cao cấp Mũi khoan gạch Thắng Lợi dài 300mm, Mũi khoan tường Thắng Lợi dài 300mm, Sản phẩm chuyên ngành Mũi khoan bê tông

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 5x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 5x300

  Mã sản phẩm Betong-300x5

  Mũi khoan gạch 5ly Thắng Lợi, Mũi khoan tường 5ly Thắng Lợi, Mũi khoan bê tông 5ly Thắng Lợi, Mũi khoan 5ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 9030 VND

  Giá bán lẻ : 9890 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 6x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 6x300

  Mã sản phẩm Betong-300x6

  Mũi khoan tường 6ly Thắng Lợi, Mũi khoan bê tông 6ly Thắng Lợi, Mũi khoan gạch 6ly Thắng Lợi, Mũi khoan 6ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 10605 VND

  Giá bán lẻ : 11615 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 7x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 7x300

  Mã sản phẩm Betong-300x7

  Mũi khoan bê tông 7ly Thắng Lợi, Mũi khoan gạch 7ly Thắng Lợi, Mũi khoan tường 7ly Thắng Lợi, Mũi khoan 7ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 11655 VND

  Giá bán lẻ : 12765 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 8x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 8x300

  Mã sản phẩm Betong-300x8

  lưỡi khoan gạch 8ly Thắng Lợi, lưỡi khoan tường 8ly Thắng Lợi, lưỡi khoan bê tông 8ly Thắng Lợi, lưỡi khoan 8ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 13755 VND

  Giá bán lẻ : 15065 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 9x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 9x300

  Mã sản phẩm Betong-300x9

  lưỡi khoan tường 9ly Thắng Lợi, lưỡi khoan bê tông 9ly Thắng Lợi, lưỡi khoan gạch 9ly Thắng Lợi, lưỡi khoan 9ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 15855 VND

  Giá bán lẻ : 17365 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 10x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 10x300

  Mã sản phẩm Betong-300x10

  lưỡi khoan bê tông 10ly Thắng Lợi, lưỡi khoan gạch 10ly Thắng Lợi, lưỡi khoan tường 10ly Thắng Lợi, lưỡi khoan 10ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 15855 VND

  Giá bán lẻ : 17365 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 11x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 11x300

  Mã sản phẩm Betong-300x110

  Mũi khoan gạch 11ly Thắng Lợi, Mũi khoan tường 11ly Thắng Lợi, Mũi khoan bê tông 11ly Thắng Lợi, Mũi khoan 11ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 21105 VND

  Giá bán lẻ : 23115 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 12x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 12x300

  Mã sản phẩm Betong-300x120

  Mũi khoan tường 12ly Thắng Lợi, Mũi khoan bê tông 12ly Thắng Lợi, Mũi khoan gạch 12ly Thắng Lợi, Mũi khoan 12ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 21105 VND

  Giá bán lẻ : 23115 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 13x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 13x300

  Mã sản phẩm Betong-300x130

  Mũi khoan bê tông 13ly Thắng Lợi, Mũi khoan gạch 13ly Thắng Lợi, Mũi khoan tường 13ly Thắng Lợi, Mũi khoan 13ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 24255 VND

  Giá bán lẻ : 26565 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 14x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 14x300

  Mã sản phẩm Betong-300x140

  lưỡi khoan gạch 14ly Thắng Lợi, lưỡi khoan tường 14ly Thắng Lợi, lưỡi khoan bê tông 14ly Thắng Lợi, lưỡi khoan 14ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 24255 VND

  Giá bán lẻ : 26565 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 15x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 15x300

  Mã sản phẩm Betong-300x150

  lưỡi khoan tường 15ly Thắng Lợi, lưỡi khoan bê tông 15ly Thắng Lợi, lưỡi khoan gạch 15ly Thắng Lợi, lưỡi khoan 15ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 33810 VND

  Giá bán lẻ : 37030 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 16x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 16x300

  Mã sản phẩm Betong-300x160

  lưỡi khoan bê tông 16ly Thắng Lợi, lưỡi khoan gạch 16ly Thắng Lợi, lưỡi khoan tường 16ly Thắng Lợi, lưỡi khoan 16ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 33810 VND

  Giá bán lẻ : 37030 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 17x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 17x300

  Mã sản phẩm Betong-300x170

  Mũi khoan gạch 17ly Thắng Lợi, Mũi khoan tường 17ly Thắng Lợi, Mũi khoan bê tông 17ly Thắng Lợi, Mũi khoan 17ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 42210 VND

  Giá bán lẻ : 46200 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 18x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 18x300

  Mã sản phẩm Betong-300x180

  Mũi khoan tường 18ly Thắng Lợi, Mũi khoan bê tông 18ly Thắng Lợi, Mũi khoan gạch 18ly Thắng Lợi, Mũi khoan 18ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 42210 VND

  Giá bán lẻ : 46230 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 19x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 19x300

  Mã sản phẩm Betong-300x190

  Mũi khoan bê tông 19ly Thắng Lợi, Mũi khoan gạch 19ly Thắng Lợi, Mũi khoan tường 19ly Thắng Lợi, Mũi khoan 19ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 48510 VND

  Giá bán lẻ : 53130 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 20x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 20x300

  Mã sản phẩm Betong-300x200

  lưỡi khoan gạch 20ly Thắng Lợi, lưỡi khoan tường 20ly Thắng Lợi, lưỡi khoan bê tông 20ly Thắng Lợi, lưỡi khoan 20ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 48510 VND

  Giá bán lẻ : 53130 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 22x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 22x300

  Mã sản phẩm Betong-300x220

  lưỡi khoan tường 22ly Thắng Lợi, lưỡi khoan bê tông 22ly Thắng Lợi, lưỡi khoan gạch 22ly Thắng Lợi, lưỡi khoan 22ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 73920 VND

  Giá bán lẻ : 80960 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 23x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 23x300

  Mã sản phẩm Betong-300x230

  lưỡi khoan bê tông 23ly Thắng Lợi, lưỡi khoan gạch 23ly Thắng Lợi, lưỡi khoan tường 23ly Thắng Lợi, lưỡi khoan 23ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 95025 VND

  Giá bán lẻ : 104075 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 24x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 24x300

  Mã sản phẩm Betong-300x240

  Mũi khoan gạch 24ly Thắng Lợi, Mũi khoan tường 24ly Thắng Lợi, Mũi khoan bê tông 24ly Thắng Lợi, Mũi khoan 24ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 116550 VND

  Giá bán lẻ : 127650 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 25x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 25x300

  Mã sản phẩm Betong-300x250

  Mũi khoan tường 25ly Thắng Lợi, Mũi khoan bê tông 25ly Thắng Lợi, Mũi khoan gạch 25ly Thắng Lợi, Mũi khoan 25ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 148050 VND

  Giá bán lẻ : 162150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 26x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 26x300

  Mã sản phẩm Betong-300x260

  Mũi khoan bê tông 26ly Thắng Lợi, Mũi khoan gạch 26ly Thắng Lợi, Mũi khoan tường 26ly Thắng Lợi, Mũi khoan 26ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 169050 VND

  Giá bán lẻ : 185150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 27x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 27x300

  Mã sản phẩm Betong-300x270

  lưỡi khoan gạch 27ly Thắng Lợi, lưỡi khoan tường 27ly Thắng Lợi, lưỡi khoan bê tông 27ly Thắng Lợi, lưỡi khoan 27ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 190050 VND

  Giá bán lẻ : 208150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 28x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 28x300

  Mã sản phẩm Betong-300x280

  lưỡi khoan tường 28ly Thắng Lợi, lưỡi khoan bê tông 28ly Thắng Lợi, lưỡi khoan gạch 28ly Thắng Lợi, lưỡi khoan 28ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 211050 VND

  Giá bán lẻ : 231150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 29x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 29x300

  Mã sản phẩm Betong-300x290

  lưỡi khoan bê tông thắng lợi 29ly, lưỡi khoan gạch thắng lợi 29ly, lưỡi khoan tường thắng lợi 29ly, lưỡi khoan thắng lợi 29ly

  Giá bán sỉ : 232050 VND

  Giá bán lẻ : 254150 VND

  ...xem giá bán

 • Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 30x300

  Mũi khoan bê tông Thắng Lợi 30x300

  Mã sản phẩm Betong-300x300

  Mũi khoan gạch 30ly Thắng Lợi, Mũi khoan tường 30ly Thắng Lợi, Mũi khoan bê tông 30ly Thắng Lợi, Mũi khoan 30ly Thắng Lợi

  Giá bán sỉ : 253050 VND

  Giá bán lẻ : 277150 VND

  ...xem giá bán