Đá cắt, đĩa cắt, lưỡi cắt

mỏ lết răng tự động mở ống nước