đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

Mỏ lết đa năng mở ống nước