Mỏ lết

Mỏ lết: miệng - bọc nhựa - răng - mở ống nước - xích - đa năng