Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Máy Bào

 • Máy bào Chunghop H 8211 - 570 watt

  Máy bào Chunghop H 8211 - 570 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Chunghop H 8211 - 570 watt

  Tags: May Cat gach Sencan; May Cua go Maktec; May ban kim Tay; May bao Chunghop  H 8211 - 570 watt; Máy Cắt gạch Sencan; Máy Cưa gỗ Maktec; Máy bắn kim Tay; Máy bào Chunghop  H 8211 - 570 watt;

  Giá bán sỉ : 500850 VND

  Giá bán lẻ : 548550 VND

  ...xem giá bán

 • Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt

  Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt

  Tags: May Mai Cu; May Cha nham Ban; May phun xit Bosch; May bao Krex K - 2290 lớn - 670 watt; Máy Mài Cũ; Máy Chà nhám Bàn; Máy phun xịt Bosch; Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt;

  Giá bán sỉ : 901950 VND

  Giá bán lẻ : 987850 VND

  ...xem giá bán

 • Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt

  Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt

  Mã sản phẩm Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt

  Tags: May Cat gach Da; May Cua long Ban; Ban May Ban kim; May Bao Osuka OS - 2290 lớn 670 watt; Máy Cắt gạch Đá; Máy Cưa lộng Bàn; Bán Máy Bắn kim; Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt;

  Giá bán sỉ : 901950 VND

  Giá bán lẻ : 987850 VND

  ...xem giá bán

 • Máy bào Sencam 568204 - 570 watt

  Máy bào Sencam 568204 - 570 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Sencam 568204 - 570 watt

  Tags: May Mai Maktec; Ban May Cha rung Dung Hoi; May hut bui Stanley; May bao Sencam 568204 - 570 watt; Máy Mài Maktec; Bán Máy Chà rung Dùng Hơi; Máy hút bụi Stanley; Máy bào Sencam 568204 - 570 watt;

  Giá bán sỉ : 901950 VND

  Giá bán lẻ : 987850 VND

  ...xem giá bán

 • Máy bào 82mm Stanley STEL 630 - 750 watt

  Máy bào 82mm Stanley STEL 630 - 750 watt

  Mã sản phẩm Máy bào 82mm Stanley STEL 630 - 750 watt

  Tags: May Mai lo Crow; May Cha rung Cam tay; May hut bui Cu; May bao 82mm Stanley STEL 630 - 750 watt; Máy Mài lỗ Crow; Máy Chà rung Cầm tay; Máy hút bụi Cũ; Máy bào 82mm Stanley STEL 630 - 750 watt;

  Giá bán sỉ : 1240000 VND

  Giá bán lẻ : 1302000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt

  Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt

  Tags: May Cat sat Maktec; Ban May Cua long Tay; Ban May Ban kim Dung Hoi; May bao Osuka OS - 2280 nho 500 watt; Máy Cắt sắt Maktec; Bán Máy Cưa lộng Tay; Bán Máy Bắn kim Dùng Hơi; Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt;

  Giá bán sỉ : 632100 VND

  Giá bán lẻ : 692300 VND

  ...xem giá bán

 • Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt

  Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt

  Tags: May Cat Be tong Sencan; May Cua Hoi; May Ban vit Sai gon; May bao Krex K - 2280 nhỏ 500 watt; Máy Cắt Bê tông Sencan; Máy Cưa Hơi; Máy Bắn vít Sài gòn; Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt;

  Giá bán sỉ : 632100 VND

  Giá bán lẻ : 692300 VND

  ...xem giá bán

 • Máy bào Krex K - 2281 - 500 watt

  Máy bào Krex K - 2281 - 500 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Krex K - 2281 - 500 watt

  Tags: May Cat Be tong; May Cua go Da; Ban May Ban vit Chunghop; May bao Krex K - 2281 -  500 watt; Máy Cắt Bê tông; Máy Cưa gỗ Đá; Bán Máy Bắn vít Chunghop; Máy bào Krex K - 2281 -  500 watt;

  Giá bán sỉ : 529200 VND

  Giá bán lẻ : 579600 VND

  ...xem giá bán