Giấy nhám

giấy nhám: xếp - vải - tờ - đĩa tròn - vòng - tăng - bánh xe - cà lem - cán 6 ly - rung - chà nhám