Bảng giá dây nhợ hồ - ống cân nước - dây hơi - dây rút - giẻ lau - lập lòn