Bảng giá Tô vít vặn - đóng - 2 đầu - thử điện - đầu bắn tôn - mũi vít 2 đầu - đóng - đầu lục giác