Bảng giá Bánh kẽm - bánh cước - bút cước - bánh vải - bánh xơ dừa

Bảng giá bánh kẽm - bánh cước - bút cước.

Bảng giá bánh vải - bánh xơ dừa.

Ghi chú: Giá bán có thể thay đổi mà không báo trước.