Đồ nghề cơ khí

ê tô, đe cơ khí, con đội, cảo, Ba lăng, dây xích, ròng rọc, dây cáp, tăng đơ cáp, ma ní, cùm U, cổ dê, bơm mỡ, bơm thủy lực