Hải Dương xám

Sản phẩm tốt nhất đĩa mài hợp kim 2 đá Hải Dương xám, đĩa mài tinh Hải Dương xám, đĩa mài thô Hải Dương xám dành cho Tổng cung cấp lẻ

 • mài 2 đá HD xám 150

  mài 2 đá HD xám 150

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 150

  đĩa mài hợp kim 150mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 150mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 150mm Hải Dương xám, đĩa mài 150mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 38325 VND

  Giá bán lẻ 41975 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 175

  mài 2 đá HD xám 175

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 175

  đĩa mài tinh 175mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 175mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 175mm Hải Dương xám, đĩa mài 175mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 49245 VND

  Giá bán lẻ 53935 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 200

  mài 2 đá HD xám 200

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 200

  đĩa mài thô 200mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 200mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 200mm Hải Dương xám, đĩa mài 200mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 61530 VND

  Giá bán lẻ 67390 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 200x25

  mài 2 đá HD xám 200x25

  Mã sản phẩm DMHK HD xám 200x25

  đá mài hợp kim D200 Hải Dương xám, đá mài tinh D200 Hải Dương xám, đá mài thô D200 Hải Dương xám, đá mài D200 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 78750 VND

  Giá bán lẻ 86250 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 250

  mài 2 đá HD xám 250

  Mã sản phẩm DMHK HD xám 250

  đá mài tinh D250 Hải Dương xám, đá mài thô D250 Hải Dương xám, đá mài hợp kim D250 Hải Dương xám, đá mài D250 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 104685 VND

  Giá bán lẻ 114655 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 250x32

  mài 2 đá HD xám 250x32

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 250x32

  đá mài thô 250mm Hải Dương xám, đá mài hợp kim 250mm Hải Dương xám, đá mài tinh 250mm Hải Dương xám, đá mài 250mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 133350 VND

  Giá bán lẻ 146050 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 300

  mài 2 đá HD xám 300

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 300

  đĩa mài hợp kim 300mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 300mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 300mm Hải Dương xám, đĩa mài 300mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 218400 VND

  Giá bán lẻ 239200 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 300x40

  mài 2 đá HD xám 300x40

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 300x40x127

  đĩa mài tinh D300 Hải Dương xám, đĩa mài thô D300 Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim D300 Hải Dương xám, đĩa mài D300 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 225750 VND

  Giá bán lẻ 247250 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 350

  mài 2 đá HD xám 350

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 350

  đĩa mài thô 350mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 350mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 350mm Hải Dương xám, đĩa mài 350mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 304500 VND

  Giá bán lẻ 333500 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 400

  mài 2 đá HD xám 400

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 400

  đá mài hợp kim 400mm Hải Dương xám, đá mài tinh 400mm Hải Dương xám, đá mài thô 400mm Hải Dương xám, đá mài 400mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 412650 VND

  Giá bán lẻ 451950 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 400x40x203

  mài 2 đá HD xám 400x40x203

  Mã sản phẩm DM2D HD xam 400x203

  đá mài tinh D400 Hải Dương xám, đá mài thô D400 Hải Dương xám, đá mài hợp kim D400 Hải Dương xám, đá mài D400 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 344400 VND

  Giá bán lẻ 377200 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 450

  mài 2 đá HD xám 450

  Mã sản phẩm DM2D HD xam 450

  đá mài thô 450mm Hải Dương xám, đá mài hợp kim 450mm Hải Dương xám, đá mài tinh 450mm Hải Dương xám, đá mài 450mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 739200 VND

  Giá bán lẻ 809600 VND

  Xem giỏ hàng