NRT Nhật

Bán sỉ đĩa cắt gạch Nhật NRT Nurito khô các loại, đĩa cắt bê tông Nhật NRT Nurito, đĩa cắt tường đá Với giá bán siêu rẻ

 • Lưỡi cắt gạch Nhật mỏng

  Lưỡi cắt gạch Nhật mỏng

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 100M

  đĩa cắt gạch D100 Nhật NRT Nurito, đĩa cắt bê tông D100 Nhật NRT Nurito, đĩa cắt tường D100 Nhật NRT Nurito, đĩa cắt đá D100 Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 37800 VND

  Giá bán lẻ 41400 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật dầy

  Lưỡi cắt gạch Nhật dầy

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 100D

  đĩa cắt bê tông 100mm Nhật NRT Nurito, đĩa cắt tường 100mm Nhật NRT Nurito, đĩa cắt đá 100mm Nhật NRT Nurito, đĩa cắt gạch 100mm Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 49875 VND

  Giá bán lẻ 54625 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật 120mm

  Lưỡi cắt gạch Nhật 120mm

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 120mm

  đĩa cắt tường D120 Nhật NRT Nurito, đĩa cắt đá D120 Nhật NRT Nurito, đĩa cắt gạch D120 Nhật NRT Nurito, đĩa cắt bê tông D120 Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 63525 VND

  Giá bán lẻ 69575 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật 150mm

  Lưỡi cắt gạch Nhật 150mm

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 150mm

  Lưỡi cắt gạch D150 Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt bê tông D150 Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt tường D150 Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt đá D150 Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 79380 VND

  Giá bán lẻ 86940 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật 180mm

  Lưỡi cắt gạch Nhật 180mm

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 180mm

  Lưỡi cắt bê tông D180 Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt tường D180 Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt đá D180 Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt gạch D180 Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 97335 VND

  Giá bán lẻ 106605 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật 300 đỏ

  Lưỡi cắt gạch Nhật 300 đỏ

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 300mm đỏ

  Lưỡi cắt tường D300 Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt đá D300 Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt gạch D300 Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt bê tông D300 Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 460950 VND

  Giá bán lẻ 504850 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật 300 xanh

  Lưỡi cắt gạch Nhật 300 xanh

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 300mm xanh

  Đá cắt gạch 300mm Nhật NRT Nurito , Đá cắt bê tông 300mm Nhật NRT Nurito , Đá cắt tường 300mm Nhật NRT Nurito , Đá cắt đá 300mm Nhật NRT Nurito 

  Giá bán sỉ 612150 VND

  Giá bán lẻ 670450 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật 350 đỏ

  Lưỡi cắt gạch Nhật 350 đỏ

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 350mm đỏ

  Đá cắt bê tông D350 Nhật NRT Nurito, Đá cắt tường D350 Nhật NRT Nurito, Đá cắt đá D350 Nhật NRT Nurito, Đá cắt gạch D350 Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 514500 VND

  Giá bán lẻ 563500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật 350 xanh

  Lưỡi cắt gạch Nhật 350 xanh

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 350mm xanh

  Đá cắt tường 350mm Nhật NRT Nurito, Đá cắt đá 350mm Nhật NRT Nurito, Đá cắt gạch 350mm Nhật NRT Nurito, Đá cắt bê tông 350mm Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 651000 VND

  Giá bán lẻ 713000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật 400 đỏ

  Lưỡi cắt gạch Nhật 400 đỏ

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 400mm đỏ

  Đĩa cắt gạch D400 Nhật NRT Nurito, Đĩa cắt bê tông D400 Nhật NRT Nurito, Đĩa cắt tường D400 Nhật NRT Nurito, Đĩa cắt đá D400 Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 623700 VND

  Giá bán lẻ 683100 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật 400 xanh

  Lưỡi cắt gạch Nhật 400 xanh

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 400mm xanh

  Đĩa cắt bê tông 400mm Nhật NRT Nurito, Đĩa cắt tường 400mm Nhật NRT Nurito, Đĩa cắt đá 400mm Nhật NRT Nurito, Đĩa cắt gạch 400mm Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 786450 VND

  Giá bán lẻ 861350 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật 500 đỏ

  Lưỡi cắt gạch Nhật 500 đỏ

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 500mm đỏ

  Đĩa cắt tường D500 Nhật NRT Nurito, Đĩa cắt đá D500 Nhật NRT Nurito, Đĩa cắt gạch D500 Nhật NRT Nurito, Đĩa cắt bê tông D500 Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 1134000 VND

  Giá bán lẻ 1242000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Nhật 500 xanh

  Lưỡi cắt gạch Nhật 500 xanh

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 500mm xanh

  Lưỡi cắt gạch 500mm Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt bê tông 500mm Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt tường 500mm Nhật NRT Nurito, Lưỡi cắt đá 500mm Nhật NRT Nurito

  Giá bán sỉ 1680000 VND

  Giá bán lẻ 1840000 VND

  Xem giỏ hàng