Đá cắt, đĩa cắt, lưỡi cắt

Đầu biến đổi tuýp ra lục giác