đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

Đầu biến đổi tuýp ra lục giác