Không đế

Nỉ xám không đế, Bánh nỉ xám không đế, Đĩa nỉ xám không đế, Đại lý nỉ xám