Giấy nhám cà lem cán 6 ly

Giấy nhám cà lem, Giấy nhám xếp, giấy nhám cán 6ly, Giá giấy nhám cà lem