đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

Liên xô

Đá mài lon Liên Xô, đá mài chén Liên Xô, chén mài lon Liên Xô, Buôn bán lẻ đá mài chén.