Đầu col

Mũi taro đầu côn, mũi khoan ta rô đầu côn, cây ta rô đầu côn, Giá mũi taro đầu côn