đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

Chìa khóa - cờ lê các loại

chìa khóa, cờ lê, chìa khóa vòng miệng, chìa khóa 2 đầu vòng, chìa khóa 2 đầu miệng, chìa khóa vòng đóng, chìa khóa đuôi chuột, cờ lê vòng miệng, cờ lê 2 đầu vòng, cờ lê 2 đầu miệng, cờ lê vòng đóng, cờ lê đuôi chuột, bộ chìa khóa, bộ cờ lê