Chìa khóa

chìa khóa cờ lê: vòng miệng - 2 đầu vòng - 2 đầu miệng - đuôi chuột - tắc kê