Búa

Búa, búa nhổ đinh, búa đóng đinh, búa vát, búa đầu bằng, búa lục giác, búa cao su, búa gõ rỉ, búa gõ sét, búa tạ, búa rìu, búa đẽo, búa đầu bi, búa nhựa, búa 2 đầu nhựa