Bơm mỡ-bơm nhớt-bơm keo-ta rô-bàn ren-ê tô-con đội- Cảo - Cùm - Xích