Đá cắt, đĩa cắt, lưỡi cắt

Khóa cửa tay gạt Howard