• Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320

  Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320 cầm tay các loại

  Công suất 320W khoan thép 6.5mm Khoan nhôm 6.5mm khoan gỗ 13mm Trọng lượng 1.0kg có đảo chieu

  Giá bán sỉ : 622200 VND

  Giá bán lẻ : 683200 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Thái 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P )

  Chổi than Thái 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P )

  Mã sản phẩm Chổi than Thái 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P

  Tags: May Dung Hoi; May Soi Crow; Dau khoan Cac loai; Choi than Thai 26 co lo xo ( May bao sat to 9,2 P ); Máy Dùng Hơi; Máy Soi Crow; Đầu khoan Các loại; Chổi than Thái 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P );

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Makita 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T )

  Chổi than Makita 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Makita 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T

  Tags: May Mai lo Da; Ban May Cha rung Dien; May hut bui Osuka; Choi than Makita 100 co lo xo ( May cat gach 1,1 T; may cha nham 1,8 T ); Máy Mài lỗ Đá; Bán Máy Chà rung Điện; Máy hút bụi Osuka; Chổi than Makita 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T );

  Giá bán sỉ : 3308 VND

  Giá bán lẻ : 3623 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi Than 5 x 8 x 15 Có lò xo

  Chổi Than 5 x 8 x 15 Có lò xo

  Mã sản phẩm Chổi Than 5 x 8 x 15 Có lò xo

  Tags: May Mai 2 da Stanley; Ban May Bao nhua Cam tay; May thoi lo Dung; Choi Than 5 x 8 x 15 Co lo xo; Máy Mài 2 đá Stanley; Bán Máy Bào nhựa Cầm tay; Máy thổi lò Đứng; Chổi Than 5 x 8 x 15 Có lò xo;

  Giá bán sỉ : 1208 VND

  Giá bán lẻ : 1323 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Makita 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T )

  Chổi than Makita 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Makita 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T

  Tags: May Mai Hoi; May Cha nham Sg; May phun xit Be tong; Choi than Makita 64 co lo xo ( May cha nham 1,2 T ); Máy Mài Hơi; Máy Chà nhám Hcm; Máy phun xịt Bê tông; Chổi than Makita 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T );

  Giá bán sỉ : 3308 VND

  Giá bán lẻ : 3623 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Thái 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T )

  Chổi than Thái 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Thái 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T;

  Tags: May Cua Da; May Duc Da; May Ban vit Ban; Chổi than Thái 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T ); Máy Cưa Đá; Máy Đục Đá; Máy Bắn vít Bàn; Chổi than Thái 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T );

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Thái 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T )

  Chổi than Thái 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Thái 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T )

  Tags: May Cat Be tong Tay; May Cua Sencan; Ban May Ban vit Osuka; Choi than Thai 64 co lo xo ( May cha nham 1,2 T ); Máy Cắt Bê tông Tay; Máy Cưa Sencan; Bán Máy Bắn vít Osuka; Chổi than Thái 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T );

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Makita 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P )

  Chổi than Makita 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P )

  Mã sản phẩm Chổi than Makita 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P )

  Tags: May Khoan Dung pin Makita; May Cha nham Stanley; May phun cao ap Dien; Choi than Makita 50 - 51 co lo xo ( May bao 8,2P ); Máy Khoan Dùng pin Makita; Máy Chà nhám Stanley; Máy phun cao áp Điện; Chổi than Makita 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P );

  Giá bán sỉ : 3308 VND

  Giá bán lẻ : 3623 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi Than 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P )

  Chổi Than 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P )

  Mã sản phẩm Chổi Than 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P )

  Tags: May Mai 2 da Sg; May Cha Dung Dien; May thoi hoi Sat; Choi Than 26 co lo xo ( May bao sat to 9,2 P ); Máy Mài 2 đá Hcm; Máy Chà Dùng Điện; Máy thổi hơi Sắt; Chổi Than 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P );

  Giá bán sỉ : 1208 VND

  Giá bán lẻ : 1323 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi Than 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P )

  Chổi Than 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P )

  Mã sản phẩm Chổi Than 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P )

  Tags: May Mai lo Makita; May Cha rung Saigon; May thoi hoi Chunghop; Choi Than 50 - 51 co lo xo ( May bao 8,2P ); Máy Mài lỗ Makita; Máy Chà rung Tphcm; Máy thổi hơi Chunghop; Chổi Than 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P );

  Giá bán sỉ : 1208 VND

  Giá bán lẻ : 1323 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Makita 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P )

  Chổi than Makita 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P )

  Mã sản phẩm Chổi than Makita 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2

  Tags: May Cam tay; May Soi Dung Hoi; Cac loai Dau khoan; Choi than Makita 26 co lo xo ( May bao sat to 9,2 P ); Máy Cầm tay; Máy Soi Dùng Hơi; Các loại Đầu khoan; Chổi than Makita 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P );

  Giá bán sỉ : 3308 VND

  Giá bán lẻ : 3623 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Thái 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P )

  Chổi than Thái 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P )

  Mã sản phẩm Chổi than Thái 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P )

  Tags: Ban May Cat gach Crow; May Cua go Osuka; May ban kim; Choi than Thai 50 - 51 co lo xo ( May bao 8,2P ); Bán Máy Cắt gạch Crow; Máy Cưa gỗ Osuka; Máy bắn kim; Chổi than Thái 50 - 51 có lò xo ( Máy bào 8,2P );

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Thái 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T )

  Chổi than Thái 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Thái 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T )

  Tags: May Cat gach Hoi; May Cua long Cu; May ban kim Makita; Choi than Thai 203 co lo xo ( May cat gach 1,8 T ); Máy Cắt gạch Hơi; Máy Cưa lộng Cũ; Máy bắn kim Makita; Chổi than Thái 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T );

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Makita 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T )

  Chổi than Makita 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Makita 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T

  Tags: May CuaMay Duc Cu; May Ban vit Dien; Choi than Makita 203 co lo xo ( May cat gach 1,8 T ); Máy Cưa; Máy Đục Cũ; Máy Bắn vít Điện; Chổi than Makita 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T );

  Giá bán sỉ : 3308 VND

  Giá bán lẻ : 3623 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi Than 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T )

  Chổi Than 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T )

  Mã sản phẩm Chổi Than 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy c

  Tags: May Mai lo; Ban May Cha rung Dung; May hut bui Bosch; Choi Than 100 co lo xo ( May cat gach 1,1 T; may cha nham 1,8 T ); Máy Mài lỗ; Bán Máy Chà rung Đứng; Máy hút bụi Bosch; Chổi Than 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T );

  Giá bán sỉ : 1785 VND

  Giá bán lẻ : 1955 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi Than 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T )

  Chổi Than 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T )

  Mã sản phẩm Chổi Than 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T )

  Tags: May Mai Tay; May Cha nham Sat; May phun xit Cam tay; Choi Than 64 co lo xo ( May cha nham 1,2 T ); Máy Mài Tay; Máy Chà nhám Sắt; Máy phun xịt Cầm tay; Chổi Than 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T );

  Giá bán sỉ : 1785 VND

  Giá bán lẻ : 1955 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Makita 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T )

  Chổi than Makita 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Makita 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T )

  Tags: May Cat Be tong Sat; May Cua Maktec; Ban May Ban vit Bosch; Choi than Makita 44 co lo xo ( May cat sat 3,5 T ); Máy Cắt Bê tông Sắt; Máy Cưa Maktec; Bán Máy Bắn vít Bosch; Chổi than Makita 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T );

  Giá bán sỉ : 3308 VND

  Giá bán lẻ : 3623 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Thái 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T )

  Chổi than Thái 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Thái 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T )

  Tags: Ban May Cat sat Osuka; May Cua long Maktec; Ban May Ban kim Dung; Choi than Thai 44 co lo xo ( May cat sat 3,5 T ); Bán Máy Cắt sắt Osuka; Máy Cưa lộng Maktec; Bán Máy Bắn kim Đứng; Chổi than Thái 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T );

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Stanley 10 ly STEL 101

  Máy khoan Stanley 10 ly STEL 101

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 10 ly STEL 101 cầm tay các loại

  khoan sắt 10mm khoan gỗ 20mm - 400W tốc độ không tải 2,700 v/p trọng lượng 1.20kg nút điều chỉnh tốc độ đảo chiều

  Giá bán sỉ : 533500 VND

  Giá bán lẻ : 632500 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Thái 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T )

  Chổi than Thái 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Thái 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T )

  Tags: May Cat sat Ban; Ban May Bao sat Dien; May ban dinh Be tong; Chổi than Thái 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T ); Máy Cắt sắt Bàn; Bán Máy Bào sắt Điện; Máy bắn đinh Bê tông; Chổi than Thái 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T );

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Makita 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T )

  Chổi than Makita 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Makita 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T )

  Tags: Ban May Cat gach; May Cua go Bosch; May ban kim Hoi; Choi than Makita 21 co lo xo ( May mai LG 1 T ); Bán Máy Cắt gạch; Máy Cưa gỗ Bosch; Máy bắn kim Hơi; Chổi than Makita 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T );

  Giá bán sỉ : 3308 VND

  Giá bán lẻ : 3623 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi Than 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T )

  Chổi Than 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T )

  Mã sản phẩm Chổi Than 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T )

  Tags: May Khoan Dung pin Bosch; May Cha nham Chunghop; May phun cao ap Dung; Choi Than 203 co lo xo ( May cat gach 1,8 T ); Máy Khoan Dùng pin Bosch; Máy Chà nhám Chunghop; Máy phun cao áp Đứng; Chổi Than 203 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,8 T );

  Giá bán sỉ : 1785 VND

  Giá bán lẻ : 1955 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi Than 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T )

  Chổi Than 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T )

  Mã sản phẩm Chổi Than 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T )

  Tags: May Be tong; May Soi Dung Dien; Dau khoan Dai loan; Choi Than 44 co lo xo ( May cat sat 3,5 T ); Máy Bê tông; Máy Soi Dùng Điện; Đầu khoan Đài loan; Chổi Than 44 có lò xo ( Máy cắt sắt 3,5 T );

  Giá bán sỉ : 1785 VND

  Giá bán lẻ : 1955 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Makita 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2 T )

  Chổi than Makita 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Makita 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2

  Tags: May Cat gach Tay; May Cua long Sg; May ban kim Sencan; Choi than Makita 43 co lo xo ( May mai Hitachi 1,2 T ); Máy Cắt gạch Tay; Máy Cưa lộng Hcm; Máy bắn kim Sencan; Chổi than Makita 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2 T );

  Giá bán sỉ : 3308 VND

  Giá bán lẻ : 3623 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Thái 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2 T )

  Chổi than Thái 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Thái 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2 T

  Tags: May Cat Dung; May Bao Tay; Ban May Ban dinh Chunghop; Choi than Thai 43 co lo xo ( May mai Hitachi 1,2 T ); Máy Cắt Đứng; Máy Bào Tay; Bán Máy Bắn đinh Chunghop; Chổi than Thái 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2 T );

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Thái 153 có lò xo ( Máy mài Makita 1,8 T )

  Chổi than Thái 153 có lò xo ( Máy mài Makita 1,8 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Thái 153 có lò xo ( Máy mài Makita 1,8 T

  Tags: May Mai Dung Hoi Sai gon; May Bao sat; May Gan de Ban; Choi than Thai 153 co lo xo ( May mai Makita 1,8 T ); Máy Mài Dùng Hơi Sài gòn; Máy Bào sắt; Máy Gắn đế Bàn; Chổi than Thái 153 có lò xo ( Máy mài Makita 1,8 T );

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Makita 153 có lò xo ( Máy mài Makita 1,8 T )

  Chổi than Makita 153 có lò xo ( Máy mài Makita 1,8 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Makita 153 có lò xo ( Máy mài Makita 1,8

  Tags: Ban May Cat sat Crow; May Cua long Stanley; Ban May Ban kim Tuong; Choi than Makita 153 co lo xo ( May mai Makita 1,8 T ); Bán Máy Cắt sắt Crow; Máy Cưa lộng Stanley; Bán Máy Bắn kim Tường; Chổi than Makita 153 có lò xo ( Máy mài Makita 1,8 T );

  Giá bán sỉ : 3308 VND

  Giá bán lẻ : 3623 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi Than 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2 T )

  Chổi Than 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2 T )

  Mã sản phẩm Chổi Than 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2 T )

  Tags: May Mai 2 da Maktec; Ban May Bao nhua Cac loai; May thoi lo Tuong; Choi Than 43 co lo xo ( May mai Hitachi 1,2 T ); Máy Mài 2 đá Maktec; Bán Máy Bào nhựa Các loại; Máy thổi lò Tường; Chổi Than 43 có lò xo ( Máy mài Hitachi 1,2 T );

  Giá bán sỉ : 1785 VND

  Giá bán lẻ : 1955 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Crow 100mm CT 13322

  Máy mài góc Crow 100mm CT 13322

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 100mm CT 13322 dùng điện các loại

  Công suất 600 W Tốc độ không tải 11000 v/p Đường kính đá mài 100 mm Thân ngắn

  Giá bán sỉ : 588000 VND

  Giá bán lẻ : 644000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm - 580W tốc độ không tải 12,000 v/p trọng lượng 1.55kg công tắc trượt trên thân máy

  Giá bán sỉ : 494700 VND

  Giá bán lẻ : 586500 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch GSR 120-LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GSR 120-LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GSR 120-LI dùng pin các loại

  10 ly - 12V Khoan thép 8mm khoan gỗ 20mm Cỡ vít tối đa 6mm trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 1968600 VND

  Giá bán lẻ : 2219500 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi Than 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T )

  Chổi Than 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T )

  Mã sản phẩm Chổi Than 21 có lò xo ( Máy mài LG 1 T )

  Tags: May Mai lo Bosch; May Cha rung Sai gon; May hut bui; Choi Than 21 co lo xo ( May mai LG 1 T ); Máy Mài lỗ Bosch; Máy Chà rung Sài gòn;